Cenik

 prvo svetovanje za fizične osebe  brezplačno
 svetovalna ura  90,00€
 izdelava osebnega finančnega načrta  
    pri skupni zadolžitvi do 20.000,00 EUR  150,00€
    pri skupni zadolžitvi nad 20.000,00 EUR do 50.000,00 EUR  350,00€
    pri skupni zadolžitvi nad 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR  480,00€
    pri skupni zadolžitvi nad 100.000,00 EUR  po dogovoru
 spremljava pri izvedbi osebnega finančnega načrta  po dogovoru


 Ostale storitve zaračunamo na podlagi proučitve dokumentacije.
 izdelava poslovnega načrta  po dogovoru
 izdelava načrta prestrukturiranja  po dogovoru
 izdelava in priprava dokumentacije za prijavo na razpis  po dogovoru
 priprava dokumentacije za pridobitev bančnega kredita  po dogovoru
 ostale storitve  po dogovoru

Vse navedene cene v tem ceniku so v EUR in so končne cene za kupca, podjetje Hiša financ d.o.o. ni zavezanec za plačilo DDV, po 1. tč. 94.člena ZDDV-1/D.

Cenik velja od 01.04.2014

                  

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mnenja in ostali dokumenti
Družba Hiša financ d.o.o. svetuje, podaja priporočila in mnenja v pisni obliki. Družba na željo naročnika podaja tudi ustna mnenja, ki pa za Hišo financ niso zavezujoča. Družba Hiša financ d.o.o. se zavezuje, da bo nasvete, mnenja in priporočila v pisni obliki posredovala naročniku v dogovorjenem času.

2. Uporaba mnenj in ostalih dokumentov, ki jih pripravlja Hiša financ d.o.o.
Vsi nasveti, ki jih izdela družba Hiša financ d.o.o., so namenjeni izključno naročniku. Brez predhodnega pisnega soglasja družbe Hiša financ d.o.o. je nasvete dovoljeno posredovati izključno tretjim osebam, na katere se mnenje neposredno ali posredno nanašajo.

3. Izstavljanje računov za opravljene storitve
Družba Hiša financ d.o.o. bo za opravljene storitve izdala račun najkasneje zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec. Naročnik se obveže prejeti račun poravnati v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.

4. Obveznosti in odgovornosti
Družba Hiša financ d.o.o. se obvezuje storitve poslovnega svetovanja opravljati z najvišjo stopnjo strokovne skrbnosti in odgovornosti. Za škodo povzročeno na podlagi izvajanja storitev po podpisani pogodbi, družba Hiša financ d.o.o. odgovarja do višine prejetih plačil po tej pogodbi.

5. Obveznosti in odgovornosti naročnika storitev
Naročnik se obvezuje družbi Hiša financ d.o.o. posredovati oziroma pomagati pridobiti vse informacije in dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje storitev.Če naročnik zahtevanih podatkov in dokumentacije ne predloži v dogovorjenem roku ali jih sploh ne predloži, si družba Hiša financ d.o.o. pridržuje pravico, da prilagodi časovni načrt izvedbe storitev ter v primeru nastanka dodatnih storitev in stroškov le-te zaračuna naročniku ali pa da od izvajanja naročenih storitev odstopi.Naročnik je odgovoren za natančnost in popolnost informacij, ki jih posreduje družbi Hiša financ d.o.o.. Če naročnik ugotovi, da družba Hiša financ d.o.o. ne pozna pomembnih dejstev v celoti ali o njih ni ustrezno obveščena, je dolžan družbo Hiša financ d.o.o. o tem nemudoma obvestiti.

6. Navodila naročnika storitev
Družba Hiša financ d.o.o. bo upoštevala ustna in pisna navodila in zahteve naročnika. Kot pisna navodilo se štejejo tudi navodila in zahteve, poslane po elektronski pošti.Družba Hiša financ d.o.o. lahko odkloni ravnanje v skladu z naročnikovimi navodili, kadar oceni, da to ni v skladu z njeno poslovno politiko.

7. Preklic navodil naročnika
Naročnik prekliče predhodno izdana navodila ali zahteve za storitev le v pisni obliki. Naročnik se zavezuje, da bo za storitve, opravljene pred prejemom pisnih navodil o preklicu, plačal opravljeno storitev, skladno s cenikom, skupaj z morebitnimi materialnimi stroški.

8. Reševanje sporov
Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta morebitne spore v zvezi z naročilom reševale sporazumno. Če spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Mariboru.

9. Zaupnost podatkov
Hiša financ d.o.o. se zavezuje, da bo s pridobljenimi podatki ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da bodo namenjeni izključno za namene izvajanja storitev za naročnika.

Hiša financ d.o.o.